Algemene Voorwaarden

1. Deze reserveringsvoorwaarden vormen een onderdeel van de overeenkomst tussen huurder en verhuurder, Nederlands recht is van toepassing.
2. Reserveren en betalingsvoorwaarden; reserveren kunt u via de website of per e-mail, u betaald een na beschikbaarheid bevestiging 30% van het totale bedrag dit dient binnen 8 dagen bij de verhuurder te zijn ontvangen, hiermee is uw reservering bevestigd, mits in de tussentijd niet een andere overeenkomst tot stand is gekomen, in dat onfortuinlijke geval wordt de aanbetaling onmiddellijk terug gestort. Het restant dient u uiterlijk 42 dagen voor ingangsdatum van de huurovereenkomst te voldoen,
het staat u vrij om direct de gehele huursom over te maken, er wordt geen rente vergoed over eerder ontvangen bedragen, pas na ontvangst van de gehele huursom is de boeking definitief. De gepubliceerde huursom is gebaseerd op de prijzen in euro’s, valuta verschillen zijn voor rekening en risico van huurder. Bij last-minute reserveringen, minder dan 42 dagen voordat u met vakantie gaat, dient de volledige huursom direct te worden voldaan. De mail bevestiging (voucher) ontvangt u binnen 2 weken na ontvangst van de gehele huursom. Op deze mail staat alles vermeld waar u recht op hebt, uw route beschrijving en contact gegevens van de beheerder ter plaatse. Controleert u dit nauwkeurig. Het op deze mail aangegeven aantal maximum personen mag niet worden overschreden. De beheerder / sleutelhouder heeft het recht meer personen te weigeren of hiervoor extra geld te verlangen.
3. Prijzen en faciliteiten De gepubliceerde prijzen zijn prijzen per week en per wooneenheid in het desbetreffende tijdvak. In de regel geldt een minimum verblijf van 7 dagen. De gebruikelijke aankomst en vertrek dag is zaterdag (hoogseizoen). Uitzonderingen hierop zijn mogelijk . Bij de prijs inbegrepen zijn de gebruikelijke energiekosten, tenzij anders in de beschrijving staat aangegeven. De schoonmaakkosten bedragen Euro
115,00. Bij aankomst, wordt met de beheerder afgerekend de borg van Euro 500,00 dit dient u contant te voldoen. Toeristenbelasting is inclusief in de huursom, eventueel extra bedlinnen dienen ter plaatse te worden voldaan, niet inbegrepen in de huur is eventuele extra verleende service, zoals tussentijds schoonmaken van de woning, hout voor de open haard, enz. De plaatsbeschrijvingen op de site zijn gebaseerd op de gegevens van derden, zoals deze bekend waren en maken derhalve geen deel uit van de huurovereenkomst. Vooral in de voor- en naseizoenen moet er rekening worden gehouden met de mogelijkheden van bouwactiviteiten op de plaats van bestemming, een beperkte openstelling van winkels, restaurants, zwembaden, tennisbanen, skiliften, enzovoort, en een beperkter aanbod van faciliteiten. Hetzelfde geldt voor de openbare energie voorzieningen en gegevens betreffende het klimaat.
4. Wijzigingen van prijzen en/of faciliteiten. De beschrijvingen van de objecten en de prijscalculatie zijn met grote zorgvuldigheid tot stand gekomen. Wijzigingen van prijzen en/of faciliteiten na het tot stand komen van de huurovereenkomst zijn onwaarschijnlijk, maar kunnen niet worden uitgesloten. Indien er door onvoorziene omstandigheden op essentiële punten wijzigingen zouden ontstaan dan heeft de huurder het recht, binnen 5 dagen na ontvangst van de desbetreffende mededeling, de overeenkomst zonder kosten op te zeggen. Reeds gedane betalingen worden dan per omgaande geretourneerd.
5. Aankomst en vertrek; zoals in punt 2 aangegeven ontvangt u de bevestigingsmail (betalingsbewijs) nadat u de totale reissom heeft voldaan. Op dit document staat alles vermeld waar u recht op hebt, tevens vindt u hierop aangegeven uw vakantieadres, het adres van de sleutelhouder en de wegbeschrijving. De wegbeschrijving voert u naar de sleutelhouder, waar u eerst naar toe moet gaan of er moeten andere afspraken zijn gemaakt. Aankomst niet voor 16.00 uur of na 19.00 uur, tenzij andere tijden op de voucher staan aangegeven of met de beheerder zijn afgesproken. Als u na 19.00 uur denkt aan te komen, dan dient u de sleutelhouder hiervan op de hoogte te stellen (het adres en het telefoonnummer van de sleutelhouder vindt u op de bevestigingsmail). Indien u, door welke omstandigheden dan ook (bijvoorbeeld filevorming, stakingen, enz.) niet in staat bent om op de aangegeven tijd aan te komen, dan dient u zelf de sleutelhouder telefonisch op de hoogte te stellen. De sleutelhouder is gerechtigd, van u een borgsom te verlangen, die EUR 500,– bedraagt. De borgsom kunt u niet met een creditcard, echter alleen contant voldoen. Bij vertrek ontvangt u de borgsom terug na aftrek van de door u gemaakte extra kosten en eventuele schade aan het gehuurde. Bij vertrek dient u de door u gehuurde accommodatie uiterlijk om 10.00 uur te verlaten.
6. Annulering door de reiziger Bij het annuleren van de vakantiewoning wordt u tot 43 dagen vóór de dag van aankomst de aanbetaling van de reissom in rekening gebracht. Vanaf 42 dagen tot 29 dagen vóór aankomst 60%, vanaf 28 dagen tot 2 dagen vóór aankomst 90% en vanaf 1 dag vóór aankomst en later 100% van de reissom. Maatgevend is de dag waarop de annulering bij de Villa Cannes wordt gemeld. Wij raden u aan gelijktijdig met de reservering een annuleringsverzekering af te sluiten. Deze dekt de annuleringskosten bijvoorbeeld bij ziekte, ongeval, overlijden, enz. De mogelijkheden en eventuele premie van deze verzekering dient u op te vragen bij uw verzekeraar, Villa Cannes of de verhuurder hebben daar geen product voor.
7. Wijziging of opzegging door de verhuurder heeft het recht de overeengekomen dienstverlening op één of meer wezenlijke punten te wijzigen of op te zeggen wegens gewichtige omstandigheden. Onder gewichtige omstandigheden worden verstaan omstandigheden die van zodanige aard zijn dat verdere gebondenheid van de verhuurder aan de overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd.
8. Verplichtingen van de reiziger De huurder(s) is/zijn verplicht tot naleving van alle aanwijzingen van de verhuurder ter bevordering van een goede uitvoering van de huurovereenkomst en is/zijn aansprakelijk voor schade veroorzaakt door zijn/hun ongeoorloofde gedragingen, te beoordelen naar de maatstaaf van het gedrag van een correcte huurder. De reiziger die zodanig hinder of last oplevert, of kan opleveren dat een goede uitvoering van een huurovereenkomst daardoor in sterke mate wordt bemoeilijkt, kan door de beheerder of verhuurder van (voortzetting) worden uitgesloten, indien van deze in redelijkheid niet kan worden gevergd dat de overeenkomst wordt nagekomen. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de reiziger.
9. Klachten Onvolkomenheden kunnen helaas voorkomen, hoewel wij met grote zorgvuldigheid de site hebben samengesteld. Als in uw vakantieverblijf iets niet in orde blijkt te zijn, probeert u dan eerst het probleem met de beheerder / sleutelhouder op te lossen. Indien de situatie ter plaatse niet tot uw tevredenheid kan worden geregeld, dan bent u verplicht binnen 3 dagen na het betrekken van de accommodatie dit aan de verhuurder te melden. Binnen 1 maand na het verlaten van de accommodatie moet uw klacht schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend bij de verhuurder . Indien u zonder overleg met de verhuurder, zelfstandig een andere accommodatie betrekt of het door u gehuurde vakantieverblijf verlaat, dan verliest u alle rechten op een restitutie. Verhuurder kan niet aansprakelijk worden gesteld voor persoonlijk letsel of schade, of diefstal en verlies van uw eigendommen.